Valley Shmooze 9/15/16 – Ki Teitzei – Rachmanus/Achzarius

Download the sheet here: Download Now